Al final de l'obra > Acta de recepció definitiva
Document que, subscrit per la Direcció de l'obra, el Contractista i el Promotor o representant del Promotor, i un cop superat el plaç de reserva de garantia, indica que les obres estan en correcte estat de recepció. I que a partir de la data del document es dona per rebuda l'obra amb caràcter definitiu. És important fer una revisió exhaustiva dels possibles defectes que puguin haver-se produït des de l'entrega provisional de l'obra per a la seva correcció.