Cadastre
El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu depenent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el que es descriuen els bens immobles rústics, urbans i de característiques especials. La inscripció en el Cadastre és obligatòria i gratuïta. La descripció cadastral dels bens immobles inclou les seves característiques físiques, jurídiques i econòmiques, entre les que hi ha la seva localització, referencia cadastral, superfície, ús, cultiu, representació gràfica, valor cadastral i titular cadastral.
Oficina virtual del cadastre