Al final de l'obra > Certificat de declaració d'obra nova
Certificació municipal que realitza l'Ajuntament del TM on està ubicada l'obra, per tal d'acreditar davant el Notari i/o Registrador de la Propietat que es donen els requisits exigits per la Disposició Transitòria Cinquena Text Refós Llei del Sòl (R.D.L.1/1992, de 26 de juny), per entendre incorporada aquella al patrimoni del seu titular.