Control ambiental > Control ambiental i acció inspectora
Amb l'objectiu de protegir el medi ambient en conjunt, aplicant els principis de prevenció i control ambiental d'una manera integrada, es publica la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), que deroga i substitueix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental (IIAA).
Control ambiental i acció inspectora
Avaluació d'impacte ambiental
Preguntes freqüents