Previ a l'inici de l'obra > Direcció d'obres
Per tal de poder portar a terme les obres projectades en les condicions, qualitat i seguretat establertes per les normes de la bona construcció i la legislació vigent, s'haurà de comptar amb la direcció facultativa de les obres.
El director d'obra serà el responsable del desenvolupament de l'obra, des del punt de vista tècnic, estètic, urbanístic i mediambiental d'acord amb el projecte, la llicència i el contracte; així mateix, també serà el responsable de controlar qualitativa i quantitativament la construcció.