Escriptura
Les escriptures han de ser presentades a Hisenda (a Catalunya a l'Oficina liquidadora de la Generalitat de Catalunya) en el termini de trenta dies naturals, i un cop segellada per Hisenda amb el pagament del impost corresponent es pot presentar al Registre de la Propietat.
Col·legi de Notaris de Catalunya
Consejo General del notariado