Obra > Estudi/estudi bàsic de seguretat i salut a l'obra
Elaborar l'estudi o l'estudi bàsic de seguretat i salut.