Registres > Qualificació de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH)
Les organitzacions de productors són entitats amb personalitat jurídica pròpia (cooperatives, societats agràries de transformació, societats mercantils) constituïdes per productors de fruites i/o hortalisses per adaptar, en comú, la producció i la comercialització a les exigències del mercat.
OPFH