Obra > Permís obres
La llicència d'obra és un permís requerit, per l'administració local, per a la realització de qualsevol tipus de construcció. Suposa l'autorització municipal per a realitzar les obres. La seva finalitat és comprovar l'adequació de la sol·licitud de llicència al que estableix la normativa urbanística.
Hi ha llicències per obres majors o menors, segons el cas.

Llicencia municipal d'obres majors
Les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació de l'estructura o el volum de l'edifici.
Cal presentar un projecte constructiu, realitzat i signat per un tècnic competent.

Llicencia municipal d'obres menors
Qualsevol obra que no modifiqui la disposició interior i exterior d'un immoble.
Cal comunicar-ho a l'ajuntament pertinent.

Per obtenir informació sobre com sol·licitar la llicència d'obres de cada municipi es pot consultar el Cercador de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) o adreçar-se a l'ajuntament corresponent.
Informació de l'activitat urbanística