Activitat > Projecte d'activitat
Document tècnic que ha d'acompanyar la sol·licitud d''autorització ambiental o de llicència ambiental i que ha d'anar signat per un tècnic/a competent, i ha de contenir informació detallada sobre tots i cadascun dels aspectes que segons la tipologia d'activitats els pertoqui i que es fixen en la Llei 20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats.
La Llei de prevenció i control ambiental d'activitats
Règim autorització, llicencia i comunicació ambiental