Obra > Projecte constructiu
Contractació del projectista
Contractació del tècnic competent i definició de les condicions que regularan la relació entre el client i el tècnic definint el tipus de treball que ha de dur a terme i els condicionats que s'hauran de tenir en compte, en funció d'una normativa i reglamentació de caràcter obligatori que s'ha de complir.

Redacció del Projecte
El tècnic competent redacta un Projecte executiu amb memòria, plànols, plec de condicions, amidaments i pressupost que defineixi tots i cadascun dels paràmetres de l'obra, acompanyat de l'estudi o l'estudi bàsic de seguretat i salut, l'estudi geotècnic del terreny i el pla de control de qualitat.