Registres > Registre establiments plaguicides (ROESP)
Segons el Reial Decret 3349/1983, els locals on s'emmagatzemen o comercialitzen plaguicides i les instal·lacions destinades a realitzar tractaments amb aquests, així com també les empreses de tractaments amb plaguicides, han d'estar inscrits obligatòriament al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides.
ROESP